Smmm Fatih Çavuş -  Ana Sayfamali müşavirlik hizmetleripratik bilgilerÖnemli İnternet LinkleriKanunlarGerekli ProgramlarEskiizmir Resimleriİletişim Bilgilerimiz

   
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
 
BAĞKUR/ SSK / EMEKLİ SANDIĞI
     Dosya Adı         Açıklama
SGK E-ŞİFRE/BİLDİRGE/BORCU YOKTUR/ BAŞVURU FORMLARI Sosyal Güvenlik Kurumu E-internet hizmetleri başvuru formları ve dilekçeleri
SGK 4/B BAĞKUR PİRİM BELİRLEME             Sosyal Güvenlik Kurumu bağkur Pirime Esas Kazanç Dilekçesi
SGK 4/B BAĞKUR ŞİRKET ORTAKLARI FORMU    SGK 4/B şirket ortakları için kayıt ve sağlık aktivasyon formu
    SGK İŞYERİ BİLDİRGESİ EK-6           Sigortalı yeni işyeri açılışı için sgk işyeri bildirgesi ssk sgk
   İSTEĞE BAĞLI BAĞKUR FORMU         Bağ-Kur İsteğe Bağlı Sigortalılık Talep   Dilekçesi
     İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU         İşyerinde iş Kazası olduğunda ve meslek hastalığı  Bildirim Formu SGK EK7
   EKSİK GÜN BİLDİRİM FORMU       SOSYAL GÜVENLİK KURUMU EK-10  Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu
   SAĞLIK BELGESİ         Sigortalının Eş ve Çocukları İçin Altı Aylık Vizite Kağıdı
   SİGORTA KOLU BİLDİRİMİ         Emekli Çalışanlar İçin Sigorta Kolu Tercih Bildirim Formu
   SİGORTALI HESAP FİŞİ         Sosyal Sigortalar Kurumu Sigortalı Hesap Fişi
   VİZİTE KAĞIDI (SİGORTALI)         Sigortalı İçin Vizite Kağıdı
   VİZİTE KAĞIDI (EŞ VE ÇOCUK)         Sigortalının Eş ve Çocukları İçin Vizite Kağıdı
   ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ HESAPLAMA PROGRAMI         Sigortalı işçilere verilecek asgari geçim hesaplama programı
   BORCU YOKTUR DİLEKÇESİ         SGK ihalelerde 4734  Sayili Kanunun 10 uncu Maddesine Gore Borcu Yoktur Yazisi  
          verilmesine  iliskin talep formu ek-6 dilekce ornegi
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
K2 ve Diğer Yetki Başvuru Formları   k2 başvuru belgeleri ve dilekçeleri
 
MALİYE BEYANNAMELER
     
ELEKTRONİK BEYANNAME ARACILIK VE SORUMLULUK SÖZLEŞMESİ EK3   E- Beyanname göndermek için araçılık sözleşmesi ek:3
   YILLIK GELİR VERGİSİ         Gelirini Mart Ayında Beyan Eden Mükellefler Tarafından Doldurulacak Beyanname
   YILLIK GELİR VERGİSİ (Basit Usul)         Geliri Sadece Basit Usulde Tespit Edilen Ticari Kazançlardan İbaret Olanlar İçin
   YILLIK GELİR VERGİSİ (Gmsi)         Beyana Tabi Geliri Sadece Gayrimenkul Sermaye İradından İbaret Olanlar İçin
   GMSİ EK FÖY         Gayrimenkul Sermaye İradına İlişkin Ek Föy
   YILLIK KURUMLAR VERGİSİ         Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi
   ORTAKLAR BİLDİRİM FORMU         Kurum Ortaklarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim
   GEÇİCİ VERGİ         Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Geçici Vergi Beyannamesi
   DAMGA VERGİSİ         D.V. Kanunu Gereğince Makbuz Karşılığı Ödenecek Damga Vergisine İlişkin Beyanname
   HİZMET VERGİSİ (Sigorta)         Sigorta Muameleleri İçin Hizmet Vergisi Beyannamesi
   HİZMET VERGİSİ ( Banka)         Banka Muameleleri İçin Hizmet Vergisi Beyannamesi
   KATMA DEĞER VERGİSİ ( 1 )         Katma Değer Vergisi Beyannamesi 1 Nolu
   KATMA DEĞER VERGİSİ ( 2 )         Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2 Nolu
   MUHTASAR BEYANNAME         G.V.K. 94 üncü ve Geçici 67 inci Maddeleri ile K.V.K. 15 inci ve 30 uncu Md. Göre
   ŞANS OYUNLARI         Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi
   VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ         Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi


BELEDİYE EVRAKLARI
   KARABAĞLAR RUHSAT FORMU          Karabağlar Belediyesi Sihhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı beyan formu
   KONAK RUHSAT FORMU          Konak Belediyesi Sihhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı beyan formu
   KARABAĞLAR SÜRE  FORMU        Karabağlar Belediyesi imarsız ve yapı ruhsatsız mülkler için süre belgesi beyan formu
   ÇTV BEYANNAMESİ                Belediyelere verilecek olan Çevre Temizlik Vergisi beyannamesi
   
MALİ TABLOLAR
   BİLANÇO FORMÜLLÜ VE AYRINTILI         Formüllü Ayrıntılı Bilanço
   FON AKIM TABLOSU         Fon Akım Tablosu
   GELİR TABLOSU         Formüllü Ayrıntılı Gelir Tablosu
   KAR DAĞITIM TABLOSU         Kar Dağıtım Tablosu
   NAKİT AKIM TABLOSU         Nakit Akım Tablosu
   ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU         Özsermaye Değişim Tablosu
   SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU         Satışların Maliyeti Tablosu
   İŞLETME HESAP ÖZETİ         İşletme defteri tutan mükellefler için ayrıntılı işletme Hesap Özeti xls
TİCARET SİCİLİ İŞLEMLERİ
   ANASÖZLEŞME               Limited Şirket Anasözleşme Örneği
   ODA KAYIT BEYANNAMESİ         Tüzel Kişiler İçin Oda Kayıt Beyannamesi
   ŞİRKET KURULUŞ BİLDİRİM FORMU         Şirket Kuruluş Bildirimi Formu
   TAAHHÜTNAME             Ticaret Sicili Tüzüğü'nin 29.Maddesi Gereğince
   TESCİL TALEP DİLEKÇESİ             Şirketin Ticaret Siciline Tescil ve İlanına İlişkin Talep Dilekçesi
   YETKİ BELGESİ TALEP             Şirket Müdürü/leri İçin Yetki Belgesi Talep Dilekçesi
 
VERGİ DAİRESİ FORMLARI
TEVKİFATLI SATIŞLAR BİLDİRİM LİSTESİ 108 NOLU TEBLİĞ   Tevkiftalı faturaların vergi dairesine bildirimi için liste
   TECİL VE TAKSİTLENDİRME FORMU DİLEKÇESİ         Vergi dairesi taksitlendirme dilekçesi
   MAL BİLDİRİM FORMU    Vergi dairesi mal bildirim dilekçesi
   AMORTİSMAN LİSTESİ         ATİK'in Faydalı Ömür ve Normal Amortisman Oranları Listesi
   ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ       Asgari Geçim İndirimine Ait Bordro
   DAVA DİLEKÇESİ         Vergi Mahkemesi Dava Dilekçesi Örneği
   KİRA STOPAJ LİSTESİ             Kira Ödemelerinden Yapılan Kesintileri Gösterir Liste
   MAHSUP TALEP FORMU-1         Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin Mahsubu İçin Form - 1
   MAHSUP TALEP FORMU-2       Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin Mahsubu İçin Form - 2
   UZLAŞMA DİLEKÇESİ         Uzlaşma Dilekçesi Örneği
   VERGİ LEVHASI         Vergi Levhası
   VERGİ KODLARI         Vergi Kodları Listesi
   YAZAR KASA DİLEKÇESİ         Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Bildirim Formu
 
DİĞER FORMLAR VE SÖZLEŞMELER
   
   MAAŞ ( ÜCRET) BORDROSU         Sigortalı çalışanlar için formüllü otomatik maaş bordrosu
   PERSONEL/İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI  

      4857 Sayılı İş Kanunu'nun İşçi Özlük Dosyası

   AİLE DURUMU BİLDİRİMİ         Aile Durumu Bildirim Formu
    BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ         Belirli Süreli İş Sözleşmesi Örneği
   BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ         Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Örneği
    FESİH BİLDİRİM TEBLİGATI         4857 Sayılı İş Kanununa Göre Fesih Bildirimi Tebligatı
    İBRANAME         İşten Ayrılan İşçi İçin İbraname Örneği
    KİRA KONTRATI             Kira Sözleşmesi Örneği
    SAĞLIK RAPORU         Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait Sağlık Raporu
    SERMAYE TESPİT RAPORU         Smmm Sermaye Tespit Tutanağı
   TEKDÜZEN HESAP PLANI         Tekdüzen Hesap Planı   
   TÜRMOB SÖZLEŞME         Meslek Mensupları ile Mükellefler Arasında Düzenlenen Sözleşme
    ÜCRETLİ İZİN İSTEK FORMU         Ücretli İzin Hakkını Kullanmak İsteyen İşçi İçin İstek Formu
   ÜCRETLİ İZİN DEFTERİ / CETVELİ         Yıllık Ücretli İzin İzlenimi
    NOTER BİLGİLERİ KAĞIDI         Defterler ve Faturalar için noter kağıdı
    KAPASİTE RAPORU FORMU         Kapasite raporu için gerekli olan form
   
 
FAYDALI BAZI PROGRAMLAR
KÜÇÜK YAPIŞKAN NOT PROGRAMI         Bilgisayarın ekranı ve masa üstüne yapışkan notlar bırakan ve zamanı gelince uyaran program
       Atnotes /
Post It
FOXIT PDF DOSYA OKUMA        Pdf formatlı dosyaları okumaya yarayan Dosya okuma programı
AD-AWARE PERSONAL

       Bilgisayarınızdaki küçük casus programcıkları kaldırmaya yarayan program

OFİS PROGRAMI        Ücretsiz Açık kaynak yazılımı tabanlı paralı olan rakibinden bile daha hamarat
       Kelime işlemci, elektronik tablo, slayt, resim düzenleme ve web tasarım oppen office
AVG ANTIVIRUS 9.00          Ücretsiz bir antivirüs programı
İŞ KANUNU PROGRAMI        İş kanununun tam metnini bulabileceğiniz,arama yapabileceğiniz program
VIDEO VE MÜZİK OYNATICISI          Videoları, Flimleri, müzikleri açmaya yarayan program
İNGİLİZCE-TÜRKÇE SÖZLÜK          İngilizce-Türkçe Türkçe-İngilizce çeviri yapabilen en gelişmiş sözlük 
WINRAR 3.91 TÜRKÇE          Sıkıştırılmış dosyaları açmak ve sıkıştırmak için gerekli olan program zip, rar, archive
SİLİNEN DOSYA KURTARMA          Bilgisayarda silinmiş bir dosyayı eğer üzerine herhangi bir program yüklenmediyse kurtarmaya
       yarayan %100 başarılı bir program Eğer bir dosyayı yanlışlıkla sildiyseniz ve geri dönüşüm     
    kutunuz çalışmıyor yada geri dönüşüm kutunusunuda sildiyseniz tam size göre program
       Lisans : ücretsiz, full, sınırsız
       undelete, unerase, geri kurtarma
Smmm Fatih Çavuş -  Ana Sayfamali müşavirlik hizmetleripratik bilgilerÖnemli İnternet LinkleriKanunlarGerekli ProgramlarEskiizmir Resimleriİletişim Bilgilerimiz

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir -- Fatih ÇAVUŞ

Posta Bize Ulaşın     Facebook ' ta Bize Ulaşın     Twitter 'da Bize Ulaşın     Blog 'ta Bize Ulaşın     Xing ' te Bize Ulaşın      Linkedin ' da Bize Ulaşın
3820 SOKAK NO:29 Eski izmir Yıkık Camii Cennetçeşme Limontepe Yeşilyurt Hatay Yol Ayrımı Karabağlar/İZMİR
TEL CEP: 0 542 573 71 37
TEL SABİT:  +90 232 271 24 46  FAKS: +90 232 271 25 26
(C) Dizayn: Fatih ÇAVUŞ
Fatih Çavuş İZMİR SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KAYITLI ÜYESİDİR


**
http://www.fatihcavus.net.tr

Virüs taramasından geçmiştir  Valid XHTML 1.0 Transitional  Valid CSS!    Flash player gereklidir   Telefon rehberi