anasayfahizmetlerimizpratik bilgilerönemli linklerkanunlar ve yasal mevzuatÖnemli ve yararlı programlar indirme merkezieski izmir resimleriiletişim bilgilerimiz
2011 YILI DAVA AÇMA (YARGI HARÇLARI)


Uygulama birimleri ;
Hukuk ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı
konularında  ve icra tetkik mercilerinde
Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini,
ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz,
tesbiti delail ile ilgili taleplerde,

                       
             1.) Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde .....................................................................................................   8,60 TL
             2.) Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde.................................................................................................. 18,40 TL
             3.) Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri,
                  Yargıtay, Danıştay ve  Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ............................................................................   28,20 TL


       **    
(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden
               başvurulması halinde bu harç alınmaz.)

     

2011 Yılı Yargı Harçları2011 Yılı Yargı Harçları
2011 Yılı Yargı Harçları

 


(
Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)

 
 1.Sulh mahkemeleri:
 
     2011 Yılı Yargı Harçları          

                 a) Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan
                 (10,60 TL)'den aşağı olmamak üzere .................................................................................................................. (Binde 1,98)
                b) Belli bir değer bulunmayan davalarda ...................................................................................................................10,60 TL

 
  
   
      
     

    2.Asliye mahkemelerinde,    
             a) idari yargı mercilerinde (18,40 TL)'den az olmamak üzere.............................................................................(Binde 1,98)

 

           

1.Nispi harç:
          
 
  
            a)  Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi   
             halinde hüküm Altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden............................................................... (Binde 59,4)
            b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine  
                dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden)............................................................................(Binde 9,9)
     "Şuyuun izalesi" Kelime Anlamı: Taksim ,Paydaşlığın giderilmesi ,ortaklığın giderilmesi.
 
          c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler
          (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden)........................................................................................................(Binde 3,96)
          d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden)...................................................... (Binde 9,9)
          e)  Yukarıdaki Oranlar Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay,  Askeri Yüksek İdare
          Mahkemesi ve  Yargıtay'ın  tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır.
           f) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun
               38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklananalacaklar ile
               Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ihalenin
               feshi talepleri ile ilgiliolarak esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık
               konusu değer üzerinden.......................................................................................................................................... (Binde 59,4)
 Nispi harçlar (18,40 TL)'den aşağı olamaz.

  

2. Maktu harç:

             a) 1'inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki
             kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1'inci fıkra dışında kalan kararlarında..................18,40 TL
             b)  (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair: Yargıtay,            
             Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında...................................................................................... 38,20 TL
             c)  Bölge Adliye Mahkemeleri,  İdareMahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay
                   ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında................................................................... 30,30 TL
             d) Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında.................................................................................... 30,30 TL
         Kelime Anlamları;        Tespiti delail : Delil Tespiti ,       Taalluk eden: Bağlanan,                    Tashihi: Düzeltme


   


IV- Temyiz ve itiraz harçları
             a) Yargıtay ve Danıştay’a yapılacak temyiz başvurularında ............................................................................................... 79,50 TL
             b) Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere;
             Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularda.................................................. 53,00 TL
              c) Ağır Ceza Mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularda.............................................................................. 39,70 TL
             c)  Bölge Adliye Mahkemeleri,  İdareMahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay
                   ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında................................................................... 30,30 TL

V- Keşif Harcı

            a) Keşif Harçı....................................................................................................................................................................129,20 TL
                                           (Mahkemelerce re’sen veya istem üzerine verilen keşif ya da tespit kararlarını yerine getirmek için)
   

 
 Pratik Bilgiler ANA SAYFA
 ««« Pratik Bilgiler 2011


 

 

anasayfahizmetlerimizpratik bilgilerlinkleryasalaryükleme merkeziizmir resimleriiletişim bilgilerimiz

Sitemiz Bütün Tarayıcılar (Web Browser available all) ile %100 uyumlu ve sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir -- Fatih ÇAVUŞ
3820 SOKAK NO:29 Eski izmir Yıkık Camii Cennetçeşme Limontepe Yeşilyurt Hatay Yol Ayrımı Karabağlar/İZMİR
TEL: +90 (232) 271 24 46 - + 90 (232) 271 25 26 FAKS: + 90 (232) 271 25 26
(C) Dizayn: Fatih ÇAVUŞ
Fatih Çavuş İZMİR SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KAYITLI ÜYESİDİR
** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **
http://www.fatihcavus.net.tr

** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **  Valid XHTML 1.0 Transitional  Valid CSS!