anasayfahizmetlerimizpratik bilgilerönemli linklerkanunlar ve yasal mevzuatÖnemli ve yararlı programlar indirme merkezieski izmir resimleriiletişim bilgilerimiz

Ücretlerden

Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde

 

Hizmet erbabına ödenen ücretlerden GVK 103. maddedeki dilimlere ve 104. maddedeki esaslara göre stopaj yapılacaktır. (Bkz. Gelir Vergisi Tarifesi)

 

Serbest Meslek Ödemelerinden ( Noterlere yapılan ödemeler hariç)

 

18. Madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden

17%

Diğerlerinden

20%

Yıllara sari inşaat ve onarma işleri dolayısıyla bu işleri yapanlara(kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden

3%

Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden

20%

Kira Ödemelerinden

20%

70. maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden

20%

Vakıflar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden

20%

Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden

20%

 Kar Paylarına İlişkin Yapılacak Stopaj

 

Tam Mükellef Kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara dağıtılan, 75'inci maddenin ikinci fıkrasının (1)*,(2)*,(3)*

 

 

*75-2/1;Her nevi hisse senetlerinin kâr payları (kurucu hisse senetleri ve diğer intifa hisse senetlerine verilen kâr payları ve pay sahiplerine hazırlık dönemi için faiz olarak veya başka adlarla yapılan her türlü ödemeler ile Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları katılma belgelerine ödenen kâr payları ile konut finansmanı fonlarını temsilen ihraç edilen ipoteğe dayalı menkul kıymetlere ve varlık finansmanı fonlarını temsilen ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetlere ödenen faiz, kâr payı veya benzeri gelirler dahil.)kar paylarından

15%

 

*75-2/2;İştirak hisselerinden doğan kazançlar (Limited Şirket ortaklarının, iş ortaklıklarının ortakları ve komanditerlerin kâr payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar bu zümreye dahildir. Kooperatiflerin ortakları ile yaptıkları muamelelerden doğan kârların ortaklara, kooperatifle yaptıkları muameleler nispetinde tevzii, kazanç dağıtımı sayılmaz.) kar paylarından

15%

 

*75-2/3;Kurumların idare Meclisi Başkan ve üyelerine verilen kar payları

15%

Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75'inci maddenin ikinci fıkrasının (1),(2),(3) numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (1)*,(2)*,(3)*

 

 

*75-2/1;Her nevi hisse senetlerinin kâr payları (kurucu hisse senetleri ve diğer intifa hisse senetlerine verilen kâr payları ve pay sahiplerine hazırlık dönemi için faiz olarak veya başka adlarla yapılan her türlü ödemeler ile Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları katılma belgelerine ödenen kâr payları ile konut finansmanı fonlarını temsilen ihraç edilen ipoteğe dayalı menkul kıymetlere ve varlık finansmanı fonlarını temsilen ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetlere ödenen faiz, kâr payı veya benzeri gelirler dahil.)kar paylarından

 

15%

 

*75-2/2;İştirak hisselerinden doğan kazançlar (Limited Şirket ortaklarının, iş ortaklıklarının ortakları ve komanditerlerin kâr payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar bu zümreye dahildir. Kooperatiflerin ortakları ile yaptıkları muamelelerden doğan kârların ortaklara, kooperatifle yaptıkları muameleler nispetinde tevzii, kazanç dağıtımı sayılmaz.) kar paylarından

15%

 

*75-2/3;Kurumların idare Meclisi Başkan ve üyelerine verilen kar payları

15%

 

 

 

(1.1.2006 tarihinden önce ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen gelirlere uygulanmak üzere)75'inci maddenin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler,emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vekıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil)

 

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu  faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden  

0%

Diğerlerinden

10%

Mevduat faizlerinden (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar,kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil)

15%

 

 

 

 

75. maddenin ikinci fıkrasının 12* numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar,kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil)

 

 

*75/-12:(3239 sayılı Kanunun 57'nci maddesiyle değişen bent) Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları ile kâr, ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr payları ve özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları.

15%

 

 

 

Milli Piyango bileti satanlara yapılan ödemelerden

 

Baş bayiler hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden

20%

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödeme

20%

Çiftçilerden alınan zirai mahsullerden ve hizmetler için yapılan ödemelerden;

 

Hayvan ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,

 

i.

Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için

1%

ii.

(i) alt bendi dışında kalanlar için

2%

Diğer zirai mahsuller için,

 

i.

Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için

2%

ii.

(i) alt bendi dışında kalanlar için

4%

Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için,

 

i.

Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşıması ve benzeri hizmetler için

2%

ii.

Diğer hizmetler için

4%

Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için

0%

PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden

20%

Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden;

 

Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamülleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden

2%

Hurda mal alımları için

2%

Diğer mal alımları için

5%

Diğer hizmet alımları ('a', 'b' ve 'c' alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedeli ayrılmaması hali de bu kapsamdadır) için

10%

Repo gelirlerinden

 

 

75. maddenin 5 numaralı bendinde yer alan menkul kıymetlerin geri alım satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılmasından sağlanan menfaatler (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar,kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil)

15%

 

 

 

Tüzel kişilği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları, ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından ödenecek tutarlar üzerinden yapılacak stopaj

 

10 yıl süreyle prim aidat veya katkı payı ödemeden ayrılanlara yapılan ödemelerden

15%

10 yıl süreyle katkı payı ödemiş olmaka beraber bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile diğer sandık ve sigortalardan on yıl süreyle prim veya aidat ödeyenlere ve vefat maluliyet tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerden

10%

Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerden

5%

 

Tek Primli yıllık Gelir Sigortalarından yapılan ödemelerden

0,00%

 

Yurt dışındaki finans kuruluşlarından temin edilen borçlanmalara ilişkin anapara, faiz ve kar payı ödemeleri ile sigorta ve reasürans ödemeleri hariç olmak üzere, Bakanlar Kurulunca ilan edilecek ülkelerde yerleşik ve faaliyette bulunanlara Türkiye'de yerleşik olanların bu ülkelerde bulunan işyerleri dahil, nakden veya hesaben yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, ödemeler verginin konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılanın mükellef olup olmadığına bakılmaksızın

30%

GELİR VERGİSİ TEVKİFATI ORANLARI     Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67.  Madde    Bent No.    Kanun maddesinin açıklaması son güncelleme : 08/02/2011  Yeni Oran
 
gelir vergisi stopajı  -   gelir vergisi kesintisi   -  gelir vergisi s. muhtasar  -  gelir vergisi stopaj muhtasar  -   gelir vergisi kaynakta kesinti - gelir vergisi kesintileri

gelir vergisi kesintisi oranları gelir vergisi kesinti oranları - gelir vergisi kesinti oranları 2011 - gelir vergisi kesintisi 2011 - gelir vergisi tevkifat oranları

gelir vergisi tevkifat oranları 2011 - gelir vergisi tevkifat listesi - gelir vergisi tevkifat listesi 2011 gelir vergisi tevkifatı oranları  -gelir vergisi tevkifat    -

gelir vergisi tevkifatı 2011  -  tevkifat oranları 2011  -tevkifat oranları  -  stopaj vergisi  - stopaj vergisi 2011   -   stopaj  -  stopaj oranları  -   stopaj oranları 2011

         

 
Pratik Bilgiler ANA SAYFA
n
 ««« Pratik Bilgiler 2011anasayfahizmetlerimizpratik bilgilerlinkleryasalaryükleme merkeziizmir resimleriiletişim bilgilerimiz

Sitemiz Bütün Tarayıcılar (Web Browser available all) ile %100 uyumlu ve sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.


Serbest Muhasebeci Mali Müşavir -- Fatih ÇAVUŞ

Posta Bize Ulaşın     Facebook ' ta Bize Ulaşın     Twitter 'da Bize Ulaşın     Blog 'ta Bize Ulaşın     Xing ' te Bize Ulaşın      Linkedin ' da Bize Ulaşın
3820 SOKAK NO:29 Eski izmir Yıkık Camii Cennetçeşme Limontepe Yeşilyurt Hatay Yol Ayrımı Karabağlar/İZMİR
TEL: +90 (232) 271 24 46 - + 90 (232) 271 25 26 FAKS: + 90 (232) 271 25 26
(C) Dizayn: Fatih ÇAVUŞ
Fatih Çavuş İZMİR SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KAYITLI ÜYESİDİR
** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **
http://www.fatihcavus.net.tr

** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **  Valid XHTML 1.0 Transitional  Valid CSS!