anasayfahizmetlerimizpratik bilgilerönemli linklerkanunlar ve yasal mevzuatÖnemli ve yararlı programlar indirme merkezieski izmir resimleriiletişim bilgilerimiz
 
MÜKELLEFİYET TÜRÜ GELİR VERGİSİ KURUMLAR VERGİSİ
ANA VERGİ KODU  0032 0033
  (Bilanço usülune göre Defter tutanlar dahil)
YILLAR    
2006-2011 % 15 % 20
2005 % 20 % 30
2004 % 20 % 33
2003 % 20 % 30


GEÇİCİ (PEŞİN) VERGİ
Soru1:  Geçici vergi nedir?

                  Geçici vergi, gelir (ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı) ve kurumlar vergisi mükelleflerinin cari
vergilendirme dönemlerinin gelir ve kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanarak
ödenen bir peşin vergi uygulamasıdır.

                  GVK'nun mükerrer 120. maddesine göre Ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç) ve
serbest meslek erbabı cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere VUK hükümlerine göre
(indirim, istisnalar ve değerleme hükümleri de dikkate alınarak) belirlenen ilgili hesap döneminin üçer aylık kazançları
üzerinden % 15 oranında geçici vergi öderler. Geçici vergi matrahının hesaplanmasında dönem sonu mal stoklarının
değeri kayıtlar üzerin­den tesbit edilir. Hesaplanan geçici vergi, üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın 14. günü akşamanı
kadar bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir. Aynı dönem içinde tevkif yolu ile ödenen gelir vergisi hesaplanan
geçici vergiden mahsup edilir.
              
                  Bir önceki hesap döneminde üçer aylık dönemler halinde tahakkuk ettirilerek tahsil edilen geçici vergi yıllık
beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir. Mahsup edilemeyen tutar mükellefin diğer vergi
borçlarına mahsup edilir. Bu mahsuplara rağmen kalan geçici vergi tutarı o yılın sonuna kadar yazılı olarak talep edilmesi
durumunda mükellefe iade edilir.
     
                
Kurumlar Vergisi mükellefleri KVK'nun 25. maddesine göre dönemler itibariyle tesbit edilen kurum kazancının
 % 20'i oranında geçici vergi öderler.


Soru2:  Hangi kazançlar geçici verginin kapsamına girer?

Basit usulde vergilendirilenler hariç, ticari kazanç sahipleri, serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükellefleri
cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere geçici vergi ödemektedirler. Adi ortaklıklar ve
kollektif şirketler ile adi komandit şirketler ortaklık olarak gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmadıklarından geçici
 vergi mükellefi de değildirler. Ancak adi ortaklıklar ile kollektif şirketlerde ortakların, komandit şirketlerde komandite
ortakların şirketten aldıkları kazançlar, şahsi ticari veya mesleki kazanç sayıldığından geçici verginin konusuna girmektedir.
Yıllara sari inşaat ve onarma işi yapan mükellefler ile noter bulunmayan yerlerde Adalet Bakanlığınca geçici yetkili noter
yardımcısı olarak görevlendirilenler, bu kazançları dolayısıyla geçici vergi ödemeyeceklerdir. Ancak, söz konusu mükellefler,
yıllara sari inşaat ve onarma veya geçici yetkili noter yardımcılığı işlerinden elde ettikleri kazançları dışında kalan ticari veya
mesleki kazançları için geçici vergi ödemek zorundadırlar. Zirai kazançlar, ücret, menkul ve gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlar geçici vergi kapsamında değildir.

Soru3: Yeni işe başlayan, işi bırakan ve tasfiyeye giren mükelleflerde geçici vergi nasıl uygulanacaktır?

Yeni işe başlayan mükellefler, faaliyete başladıkları tarihin içinde bulunduğu geçici vergi döneminden itibaren
geçici vergi ödemeye başlayacaklardır. İşin bırakılması halinde ise işin bırakıldığı tarihi içeren dönemden
sonraki dönemler için geçici vergi beyannamesi verilmeyecektir. Ticaret siciline tescil edilerek tasfiyeye giren kurumlar
 tasfiyeye girdikleri tarihi ihtiva eden geçici vergi dönem kazançları üzerinden geçici vergi ödeyecekler, bu dönemden
 sonra geçici vergi beyannamesi vermeyeceklerdir. Birleşme ve devir hallerinde, birleşme ve devir tarihi itibarıyla hukuki
varlığı sona eren kurumların birleşme karı veya devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar için 15 gün içinde beyanname
verilmesi gerektiğinden, hukuki varlığı sona eren kurumlar, birleşme ve devir tarihinin içinde bulunduğu dönemler için
geçici vergi beyannamesi vermeyeceklerdir. Soru4.  Geçici vergiye esas kazanç nasıl tespit edilecektir? Mükellefler,
öncelikle ilgili hesap döneminin 3, 6, 9 ve 12 aylık mali tablolarını esas alarak ilgili geçici vergi dönem kazancını, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 inci maddesi hükmüne göre belirleyeceklerdir. Ayrıca, geçici vergiye ilişkin kazançların tespitinde dönemsellik esasına uyulması ve Vergi Usul Kanununun değerlemeye ilişkin hükümlerinin dikkate alınması gerekmektedir.


VERGİNİN ( BEYANNAMENİN ADI) BEYANNAME
VERME SÜRESİ
ÖDEME SÜRESİ YASAL DAYANAK
       

GEÇİCİ VERGİ

BEYANNAMESİ

(01-03 Dönemi)

14 Mayıs

Akşamına Kadar

17 Mayıs Akşamına Kadar

5615 S.K. 10.Madde

GEÇİCİ VERGİ

BEYANNAMESİ

(04-06 Dönemi)

14 Ağustos'a Kadar

17 Ağustos Akşamına Kadar

5615 S.K. 10.Madde

GEÇİCİ VERGİ

BEYANNAMESİ

(07-09 Dönemi)

14 Kasım'a Kadar

17 Kasım Akşamına Kadar

5615 S.K. 10.Madde

GEÇİCİ VERGİ

BEYANNAMESİ

(10-12 Dönemi

14 Şubata Kadar

17 Şubat Akşamına Kadar

5615 S.K. 10.Madde

 

BİLANÇO USULUNE GÖRE MUHASEBE KAYITLARI

________________________        /         _______________________

193  PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR                  2.000,00

       193.05 Geçici Vergiler

                          100 KASA                                                                                   2.000,00

Geçici verginin ödenmesi

            ________________________        /         _______________________

 

Ödenecek geçici vergiden aynı dönemde ödenmiş bulunan vergi tevkifatının mahsup edilmesi durumunda:

 

________________________        /         _______________________                                
           
193  PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR                    3.100,00
                    193.05 Geçici Vergiler                                3.100,00

                             360  ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                                         3.100,00
                                       360.01 Ödenecek Gelir Vergisi                                       
                          Ödenecek geçici vergilerin tahakkuku

________________________        /         _______________________

________________________        /         _______________________

360  ÖDENECEK VERGI VE FONLAR                                 2.000,00
                     360.01 Ödenecek Gelir Vergisi          
                        193  PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR                            2.000,00
                                193.06 Serbest Meslek Stopajı  
            Vergi stopajının geçici vergiden mahsubu

________________________        /         _______________________
                                                

şeklinde yevmiye maddesi yazılacaktır.


            Şahıs işletmelerinde gelir vergisi fırma sahiplerine ait olduğundan ödenen geçici vergilerin izlenmesi

 için açılan geçici vergiler hesabının dönem sonunda fırma sahiplerinin hesaplarına devredilerek kapatılması uygun olur.


            ________________________        /         _______________________                     
           
131  ORTAKLARDAN ALACAKLAR                                    5.300,00
                                      193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE                                       
                                             FONLAR                                                                          5.300,00
                                       193.05  Geçici Gelir Vergisi                 5.300,00
            Ödenen geçici verginin Firma sahiplerinin
            hesabına devri

            ________________________        /         _______________________         

                                                                                   
            Kurumlarda ise ödenen geçici vergiler dönem sonunda tahak kuk eden kurum kazancından düşülür.

 

Dönem karından ayrılacak olan vergi ve yasal yükümlülükler 691 kodlu hesaba borç,

 370 kodlu hesaba alacak olarak kaydedilir.

 

________________________        /         _______________________
           
691  DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL
                    YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIĞI                                  9.900,00
                                    370  DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER
                                      YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIĞI                                9.900,00

           370.01    Kurumlar Vergisi              9.000,00

           370.02    Kurumlar Vergisi Fonu       900,00

                        Dönem karından ayrılan vergi ve yükümlülüklerin

                        Borç hesabına devri

________________________        /         _______________________            370 kodlu hesap dönem sonunda bilançonun pasifinde yer alır. Peşin ödenen vergiler ve fonlar dönem sonunda

            371 kodlu hesaba aktarıldığında:


                       
                                                               
           
________________________        /         _______________________

371  DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ
                    VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ                                     6.100,00

        371.01  Kurumlar Vergisi                           6.100,00
                        193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER
                               VE FONLAR                                                                         6.100,00

                   193.05 Geçici Kurumlar Vergisi     6.100,00
            Peşin ödenen vergi ve fonların ilgili
            hesaba devri

________________________        /         _______________________


şeklinde yevmiye maddesi yazilacaktır.

                                   .
            371 kodlu hesap bilançonun pasifinde 370 kodlu hesabın altında eksi işaretli olarak yer alacaktır.


            Vergi tahakkukunun kesinleşmesinden sonra 370 ve 371 kodlu hesaplar birbirine mahsup edilir,

370 kodlu hesabın bakiyesi 360 kodlu hesaba aktarılır.

 


________________________        /         _______________________
370  DÖNEM KARI VERGİ VE DiĞER
        YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIĞI                        9.900,00

                     370.01  Kurumlar Vergisi                         9.000,00

         370.02  Kurumlar Vergisi Fonu                   900,00
            371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN
                   VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ                       6.100,00

                     371.01  Kurumlar Vergisi             6.100,00

            360  ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                                      3.800,00

                     360.08 Öd. Kurumlar Vergisi       2.900,00

                     360.09 Öd. Kur.Vergisi Fonu          900,00
Peşin ödenen vergilerin karşılık
hesabından mahsubu
________________________        /         _______________________                                

 

 

 

 

 

Pratik Bilgiler ANA SAYFA


 ««« Pratik Bilgiler 2011

 

 

 

 

 

geçici vergi beyannamesi   geçici vergi nedir ,     geçici vergi dönemleri,     geçici vergi düzenleme rehberi   ,    geçici vergi beyannamesi örneği  ,  geçici vergi oranı  ,
geçici vergi hesaplama    ,     geçici vergi oranları     ,  peşin vergi ,    peşin vergi nedir ,   peşin vergi nasıl hesaplanır , peşin vergi ne demek ,  peşin vergi ne zaman ödenir,  peşin vergi dönemleri ,  peşin vergi beyannamesi , peşin vergi ne demek ,  peşin vergi tahakkuku

 

 

anasayfahizmetlerimizpratik bilgilerlinkleryasalaryükleme merkeziizmir resimleriiletişim bilgilerimiz

Sitemiz Bütün Tarayıcılar (Web Browser available all) ile %100 uyumlu ve sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir -- Fatih ÇAVUŞ
3820 SOKAK NO:29 Eski izmir Yıkık Camii Cennetçeşme Limontepe Yeşilyurt Hatay Yol Ayrımı Karabağlar/İZMİR
TEL: +90 (232) 271 24 46 - + 90 (232) 271 25 26 FAKS: + 90 (232) 271 25 26
(C) Dizayn: Fatih ÇAVUŞ
Fatih Çavuş İZMİR SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KAYITLI ÜYESİDİR
** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **
http://www.fatihcavus.net.tr

** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **  Valid XHTML 1.0 Transitional  Valid CSS!