anasayfahizmetlerimizpratik bilgilerönemli linklerkanunlar ve yasal mevzuatÖnemli ve yararlı programlar indirme merkezieski izmir resimleriiletişim bilgilerimiz
 
Sosyal Güvenlik Kurumu 4/b (eski bağkurlular) pirimlerinin ödenmiş olması ve belgelendirilmesi şartı ile geçici (peşin) vergi dönemlerinden indirim yapılabilir.

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

Özelge Tarihi : 23.06.2009
Özelge Sayısı : 176200-ÖZ/1333
Ödenen Bağ-Kur primlerinin ilgili dönem geçici vergi beyannamesinden indirim konusu yapılmasının mümkün bulunduğu hk.
 
İlgide kayıtlı dilekçenizde; .............. Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün ..................... vergi sicil numaralı mükellefi olduğunuzu, 5510 sayılı kanunun 4/b bendine göre sigorta primi ödediğinizi belirterek, dönem içinde ödediğiniz sigorta primlerinin Geçici Vergiye ilişkin kazancın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı ve indirim konusu yapılması durumunda beyannamede nasıl gösterileceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120’nci maddesinde ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabının cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, geçici vergi ödeyecekleri hükme bağlanmıştır.
Konuyla ilgili olarak yayımlanan 217 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin ''Geçici Vergiye Esas Kazancın Tespiti'' başlıklı 3’ncü bölümünde; ''Mükellefler, vergilendirme dönemleri itibariyle geçici vergiye tabi kazançlarının belirlenmesinde, ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanununda yer alan hükümlere uymak zorundadırlar...'' denilmiş olup, ''Özellik Gösteren Durumlar'' başlıklı 4’ncü bölümünde ise; ''Mükellefler geçici vergiye tabi kazançlarının tespitinde, söz konusu kazançlarını yıllık beyanname ile beyan etmeleri halinde yararlanabilecekleri tüm indirim ve istisnaları dikkate alabileceklerdir.'' açıklamasına yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ''Primlerin Ödenmesi'' başlıklı 88’inci maddesinin 11’inci fıkrasında ''Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamaz'' hükmü yer almıştır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar uyarınca; 5510 sayılı Kanun’un 4/b maddesinde belirtilen sigorta (eski Bağ-Kur) primlerinizin ilgili dönemlere ilişkin olup, ödenmiş olması ve belgelendirmek şartıyla,  ilgili dönem geçici vergi beyannamenizin 21’inci satırında yer alan ''Diğer İndirimler'' bölümünde gösterilip indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.
                 
Bilgi edinilmesini rica ederim.


örnek geçici (peşin) vergi beyannamesi
gecici vergi beyannamesi örneği gerçek gelir 

 

anasayfahizmetlerimizpratik bilgilerlinkleryasalaryükleme merkeziizmir resimleriiletişim bilgilerimiz

Sitemiz Bütün Tarayıcılar (Web Browser available all) ile %100 uyumlu ve sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir -- Fatih ÇAVUŞ
3820 SOKAK NO:29 Eski izmir Yıkık Camii Cennetçeşme Limontepe Yeşilyurt Hatay Yol Ayrımı Karabağlar/İZMİR
TEL: +90 (232) 271 24 46 - + 90 (232) 271 25 26 FAKS: + 90 (232) 271 25 26
(C) Dizayn: Fatih ÇAVUŞ
Fatih Çavuş İZMİR SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KAYITLI ÜYESİDİR
** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **
http://www.fatihcavus.net.tr

** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **  Valid XHTML 1.0 Transitional  Valid CSS!